KAKO IZNAJMITI BROD ?

1. Način – Online upit.
Odaberite brod preko naše pretrage (raspoloživost i cene brodova u realnom vremenu)
Odabir brodova – Pregledajte našu ponudu koristeći pretragu i izaberite brod koje najviše odgovara vašoj viziji odmora. Pošaljite zahtev kako bi dobili službenu ponudu, jednostavnim popunjavanjem kontakt forme na dnu pretrage.

Pričekajte našu ponudu – Kroz nekoliko minuta ponudu sa detaljima o brodu će vam biti poslata na vaš e-mail. Ako vam poslata ponuda odgovara molimo da nas obavestite što je pre moguće, putem e-mail ili telefonski.

Rezervacija – Nakon potvrde da da bi ste iznajmili neko od ponuđenih brodova, stavićemo opciju na isto. Opcija znači da će izabrani brod biti „na čekanju“ za vas, tj. biti će stavljeno van bukinga za vreme trajanje opcije. Imajte na umu da opcija uglavnom traje od 3 do 7 dana. Za to vreme možete uskladiti ostale detalje putovanja kao avionske ili brodske karte, hotele i sl.

U sledećem koraku mi vam šaljemo predračun i ugovor. Ugovor potpisan sa vaše strane trebate vratiti natrag zajedno s kopijom prve uplate. Celi iznos iznajmljivanja broda treba biti uplaćen najkasnije mesec dana pre početka chartera.

Za rezervacije koje su potvrđene unutar mesec dana pre početka chartera potrebno je jednokratno izvršiti uplatu. Jednom kada je uplata kompletno napravljena prosledićemo vam dokumente koji su potrebni za ukrcavanje.

2. Način – Pošaljite upit putem e-maila
Nakon što ste se odlučili u kojem terminu i gde želite jedriti, pošaljite nam sledeće podatke:
Period rentiranja – pošaljite nam tačne datume ukrcavanja i iskrcavanja (u sezoni obavezno subotom i trajanje je minimalno 1 dan).
Broj kabina ili osoba – pošaljite nam sa koliko kabina želite brod ili broj osoba (u 1 kabini uglavnom mogu spavati 2 osobe).
Mesto polaska – iz koje baze želite isploviti (Split, Dubrovnik, Šibenik, Zadar, Pula…). Za više informacija možete posetiti stranicu Rute.

Pričekajte našu ponudu – Nakon što nam pristigne upit poslaćemo Vam ponudu u roku od 12 sati. Ako Vam poslata ponuda odgovara molimo da nas obavestite što je pre moguće, putem e-mail ili telefonski.

Rezervacija – Nakon potvrde da da bi ste iznajmili neko od ponuđenih plovila, stavićemo opciju na isto. Opcija znači da će izabrano plovilo biti „na čekanju“ za vas, tj. biti će stavljeno van bukinga za vreme trajanje opcije. Imajte na umu da opcija uglavnom traje od 3 do 7 dana. Za to vreme možete uskladiti ostale detalje putovanja kao avionske ili brodske karte, hotele i sl.
U sedećem koraku mi Vam šaljemo predračun i ugovor. Ugovor potpisan sa vaše strane trebate vratiti natrag zajedno s kopijom prve uplate. Celi iznos najma plovila treba biti uplaćen najkasnije mesec dana pre početka chartera.

Plaćanje može biti izvršeno jedino bankovnim transferom. Podatke vezane za plaćanje dobićete u predračunu.
Za potvrdu rezervacije plovila, klijent uplaćuje akontaciju u protivrednosti od 30% – 50% iznosa celokupnog najma. Iznos zavisi od vrstr plovila. Preostali iznos, do ukupne vrednosti najma, uplaćuje se najkasnije 30 dana pre isplovljavanja.

Otkaz najma
Ukoliko klijent želi otkazati rezervisano plovilo, mora to učiniti pismenim putem.

Datum kada je ShowMeSailing zaprimio pismeno obaveštenje o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sledeći način:

  • za otkaz do mesec dana pre početka najma naplaćuje se iznos koji je jednak uplaćenoj akontaciji (30% – 50%) ukupne cene najma, odnosno zadržava se celokupni uplaćeni iznos.
  • za otkaz unutar jednog meseca pre početka najma naplaćuje se 100% ukupne cene najma.

Ako klijent koji otkaže unajmljeno plovilo pronađe drugu osobu koja će preuzeti istu rezervaciju te njegova prava i obaveze, zaračunavaju se samo troškovi uzrokovani zamenom.

Povrat novca izvrši će se odmah po utvrđenom točnom iznosu koji se klijentu treba vratiti. Isplata se može vršiti isključivo uplatom na račun klijenta. Troškove slanja novca u inostranstvo snosi klijent.

Nakon obrade svih potrebnih podataka i potvrde o uplati poslaćemo putem e-maila sledeće:

Vaučer – dokument potreban za preuzimanje plovila. Obavezno ga ponesite sa sobom.
Info o bazi – informacije o bazi (marini) gde preuzimate plovilo i kontakt osobi.

1. Prihvaćanje uslova najma
Ovim opštim uslovima o najmu plovila regulirani su prava i obveze najmoprimca, u daljnjem tekstu „Klijenta“, kao i obveze najmodavca plovila, Charter društva,  i/ili ShowMeSailing, u daljnjem tekstu „SMS“. Rezervacijom plovila putem ove stranice Showmesailing.com, u daljnjem tekstu „Stranice“, Klijent prihvata sve uslove najma u svoje ime i u ime vlastite posade.

2. Cena najma i plaćanje
Cena najma pokriva najam plovila sa standardnom opremom, osiguranje plovila i posade tokom perioda najma. Troškovi domicilnih marina (parking,vez i sl.), gorivo, skipper, hostesa i drugi troškovi na poseban zahtev, nisu sadržani u ceni.
Rezervisano plovilo na ovim Stranicama klijent može preuzeti nakon što ja izvršio plaćanje 50% cene najma po odobrenom upitu i 50% cene najma minimalno 4 nedelje pre početka najma
Dinamika plaćanja ne može se menjati bez saglasnosti SMS.

3. Obveze charter kompanije
Charter kompanija se obvezuje staviti na raspolaganje Klijentu spremno i kompletno opremljeno plovilo prema specifikaciji na ovim Stranicama, u besprekornom stanju, sa punim rezervoarima goriva i vode, u dogovoreno vreme i sa svim potrebnim dokumentima za isplovljavanje.
Ako iz bilo kojeg razloga Charter kompanija nije ispunila gore spomenute uslove Klijent ima pravo na povrat novca, za dane za koje nije bio u mogućnosti koristiti plovilo. Takođe ako Charter kompanija ne može staviti Klijentu na raspolaganje rezervisano plovilo u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu, dužna je Klijentu osigurati zamensko plovilo istih ili plovilo sa boljim karakteristikama od unajmljenog. U slučaju da Charter kompanija ne može osigurati niti zamensko plovilo, Klijent ima pravo odustati od ugovora i zatražiti povrat celokupnog iznosa najma ili iznosa za dane tokom kojih nije mogao koristiti plovilo.
Klijent ima pravo na povrat samo plaćenog iznosa za najam plovila, sva druga prava su isključena.
U slučaju oštećenja i kvarova na plovilu ili na opremi koji su uzrok prirodnog trošenja plovila, Klijent je dužan odmah kontaktirati Charter kompaniju. Charter kompanija dužna je otkloniti oštećenje ili kvar na plovilu u roku od 24 sata. Klijent u tom slučaju nema prava na bilo kakvu nadoknadu.

4. Depozit
Kod preuzimanja plovila u odnosnoj marini Klijent je dužan platiti depozit – kauciju Charter kompaniji, a prema dužini i/ili vrednosti plovila. Depozit se plaća u gotovini, čekom ili kreditnom karticom, a vraća se Klijentu kod predaje broda, check-out-a u bazi.
U slučaju da kod predaje plovila u bazi nije bilo oštećenja na plovilu ili opremi, niti prijave za moguće štete od strane treće strane kod upotrebe plovila, depozit će se klijentu vratiti u celosti.
U slučaju da kod predaje plovila Klijent prijavi nastalu štetu ili Charter kompanija otkrije oštećenja ili nestanak posebnog dela ili opreme plovila, Charter kompanija će od depozita uzeti deo ili celi iznos koji je jednak vrednosti popravke, nabavke izgubljene opreme ili posebnog dela plovila. Od depozita će se takođe oduzeti iznos za posebno čïšćenje kada Klijent vrati plovilo u takvom stanju da je ono neophodno, kao i za nadopunu rezervoara goriva u slučaju da plovilo nije vraćeno sa punim rezervoarom.

5. Obveze Klijenta
Nakon što je preuzeo plovilo Klijent je obavezan ploviti u teritorijalnim vodama gde je plovilo iznajmljeno, a za napuštanje teritorijalnih voda gde je plovilo iznajmljeno mora zatražiti posebno odobrenje i dozvolu.
Klijent se takođe mora pridržavati pravila i običaja za čuvanje plovila i opreme i ploviti/jedriti u skladu sa dobrim navigacijskim običajima samo u sigurnim vremenskim uslovima i dobroj vidljivosti.
Klijent ili skipper moraju vladati svim veštinama navigacije i moraju imati sve potrebne dozvole za navigaciju na otvorenom moru i dozvolu za upotrebu VHF radio stanice.
U slučaju nesreće na moru ili oštećenja na plovilu ili na opremi za vreme plovidbe, Klijent je to dužan bez odlaganja prijaviti Charter kompaniji. Brojevi na koje se Klijent može javiti u takvim slučajevima nalaze se u dokumentima plovila.

6. Odgovornost Klijenta
Za sva dela i/ili nepažnju kojima je Klijent upravljajući plovilom prouzrokovao štetu trećim osobama, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Klijent se obvezuje naknaditi, bilo da se radi o materijalnim ili pravnim troškovima koji mogu nastati kao posledica takvih dela ili nepažnje. Posebnu odgovornost ima Klijent u slučaju da je plovilo zaplenjeno zbog nezakonitih aktivnosti a u vezi sa korišćenjem plovila. U slučaju da se dogodi havarija i/ili nezgoda, Klijent je obavezan pribiežiti tok događaja i zatražiti pismenu potvrdu od najbliže Lučke kapetanije, doktora ili drugih ovlašćenih osoba. Klijent je takođe dužan o takvim događajima obavestiti Charter kompaniju.
U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlašćenih ili drugih osoba, Klijent je obavezan o tome izvjestiti Charter kompaniju i ovlašćene osobe.
Klijent je dužan svakodnevno proveravati nivo ulja u motoru. Sve štete i gubici prouzrokovani usled nedostatka ulja u motoru biti će pokrivene od strane Klijenta.
Sva oštećenja podvodnog trupa prouzrokovana Klijentovom nepažnjom, biti će popravljena na trošak Klijenta.

7. Povrat plovila
Klijent je dužan vratiti plovilo Charter kompaniji u ugovoreno vreme i na ugovoreno mesto, čisto, neoštećeno i sa punim rezervoarima goriva. U slučaju da Klijent ne vrati Charter kompanij plovilo na ugovoreno mesto i u ugovoreno vreme, Klijent pristaje platiti Charter kompaniji trostruku cenu dnevnog najma plovila za svaki započeti dan kašnjenja.
Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju ako zbog više sile Klijent o tome odmah obavesti Charter kompaniju.

8. Osiguranje
Osiguranje je definisano uslovima od strane osiguranja kod kojeg je plovilo osigurano.
Plovilo, oprema i posada su osigurani za sve slučajeve štete i gubitka iznad franšize/depozita za odnosno plovilo.
Plovilo i voditelj su osigurani protiv odgovornosti za štete nastale trećoj osobi.
U slučajevima većih havarija kao i u slučajevima kada su u nezgodama učestvovala i druga plovila, Klijent je dužan odmah takve slučajeve prijaviti odgovornim osobama u najbližoj lučkoj kapetaniji i ishoditi protokol za osiguravajuće društvo, sa svim relevantnim podacima o uslovima i razlozima za nezgodu.
Klijent je takođe dužan odmah obavestiti Charter kompaniju o nastalom događaju.
Ako Klijent ne postupi prema predhodnim stavkama, odgovoran je za svu štetu nastalu kao rezultat neprijavljivanja ili kasnog prijavljivanja štetnog događaja.
Osiguranje obuhvata sve štete nastale kao rezultat vremenskih i ostalih prirodnih nepogoda, ali ne i za štete nastale namernim ili nepažljivim upravljanjem plovila. Za takve štete ne postoji ograničenje do visine plaćenog depozita od strane Klijenta. Klijent mora platiti sve troškove prouzrokovane namerom ili nepažnjom.
Štete na jedrima i na motoru prouzrokovane nedostatkom motornog ulja nisu pokrivene polisom osiguranja.

9. Otkaz najma
Ako zbog bilo kojeg razloga Klijent i njegova posada odustanu od najma, nakon što su preuzeli plovilo od Charter kompanije, SMS će zadržati celokupan iznos najma.
Ukoliko Klijent otkaže najam 4 nedelje pre početka chartera, SMS zadržava 50% cene najma, a ako Klijent odustane unutar 4 nedelje pre početka najma, SMS će zadržati celokupan iznos najma.
U slučaju da je Klijent osigurao aranžman rezervacije najma plovila, za slučaj odustajanja od najma iz opravdanih razloga, ima pravo nadoknade štete od strane osiguratelja.
Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti, kao što su elementarne nepogode, havarija na moru i sl., kojom je oštećeno ili uništeno plovilo, SMS ima pravo otkazati najam plovila.
U takvim slučajevima SMS će vam ponuditi alternativno rešenje koje će u pravilu biti jednako ili bolje od otkazanog plovila.
Ovo se ne odnosi na otkaz najma sa strane SMS u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje mogu imati obeležje više sile. U tom slučaju SMS nije u obvezi isplatiti nadoknadu Klijentu.

10. Pritužbe
U slučaju da Klijent i posada imaju pritužbe po bilo kakvoj osnovi tokom chartera, dužni su izvestiti Charter komapniju i SMS kako bi se oni odmah rešili.
Razmatrati će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku tokom predaje plovila.